KVKK - Kalen Grup

KVKK

KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ” olarak anılacaktır.) (i) web sitemiz kanalıyla çevirim içi sohbet penceresinin kullanılması, (ii) online üyelik (iii) KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne ait doldurmuş olduğunuz formlar (iletişim formu, eğitim onay formu, sipariş formu, müşteri kontak formu, ziyaret formu, müşteri şikayet formu, servis formu, tedarikçi değerlendirme formu, teklif ve sipariş formu aracılığıyla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu çerçevede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işlenebileceğini, verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılacağı, saklanma süresi, kişisel verilerinizin toplanma yöntemini, kişisel verilerinize erişim ve KVK Kanunu kapsamındaki haklarınız konularını aşağıda izah ederek sizleri aydınlatmak istiyoruz.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, finans bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanmaktadır. KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , elde ettiği ilgili kişisel verilerinizi, Kvk Kanununda belirtilen ilkelere uygun olarak, Kvk Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir;

 • Sözleşmelerin kurulması, ifası ve müşterilerle ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,
 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi, müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş faaliyetlerinin ve hizmetlerin satış ve pazarlama ve/veya tanıtımı için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
 • Kurumsal ilişkilerinin planlanması, icrası ve yönetilmesi,
 • Hizmet alınan üçüncü kişiler ile sözleşmelerin kurulması ve ifasına yönelik faaliyetlerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, yükümlülüklerin ifası, resmi kurumlarla iletişim, yetkili kurumlara bilgi verilmesi,
 • Mal ve hizmet satış sonrasında destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin yerleşkesinin ve elektronik ortamların güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası.

2. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıldığı

KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, toplanan kişisel verileriniz, KVKK Kanun’unda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurtdışındaki iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, iştiraklerimizle, yetkililerimizle, çalışanlarımızla, hukuk vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile paylaşılabilecek ve yurt dışına aktarılabilecektir.

3.Kişisel Verinizin Saklama Süresi

Kişisel Verileri’niz, KVK Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata ve zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise Kişisel Veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler, verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra 180 gün içerisinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından, kişisel verileriniz; KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgi ve belgeler, KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne ait doldurmuş olduğunuz formlar (iletişim formu, eğitim onay formu, sipariş formu, müşteri kontak formu, ziyaret formu, müşteri şikayet formu, servis formu, tedarikçi değerlendirme formu, teklif ve sipariş formu.), telefon veya eposta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz sırasında, KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin ziyaretçilerine sunduğu internet erişimini kullanmanız sırasında, çağrı merkezi aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda Çerezler ve benzeri teknolojiler vasıtasıyla elde edilmekte ve KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVK Kanunu’nun 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye yönelik hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5.Kişisel Verilerinize Erişim ve KVK Kanunun Kapsamındaki Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatıyla KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ’ne başvurarak;

 • Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileri’niz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Veriler’inizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’inizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi, info@troisyazilim.com e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile iletebilir veya Turgut Özal Bulvarı 1467/1. Cad. No: 42/F Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz. KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde ve taleplerin KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler KALEN GRUP ENERJİ MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilebilir. Kişisel Veriler’inizin açık rıza ile işlendiği hallerde, işbu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Kişisel Verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.